Liberecký kraj

Programy podpořené Libereckým krajem

www.kraj-lbc.cz

Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO Libereckého kraje

Účelem projektu je naplňování koncepce EVVO LK - realizace dlouhodobé spolupráce se školami v rámci projektů "Ponáváme přírodu za humny" a "Zemědělství", spolupráce s DD, PŠ a SŠ, zvyšování kvality EVVO, vzdělávání pedagogů v MZ, certifikace poskytovatele EVVO.

Podpořeno Libereckým krajem č. OLP/1884/2022

 

Rozšíření nabídky ekologické výchovy o programy pro SPŠ a osvětové aktivity Ekocentra Brniště

Cílem projektu je šíření vzdělávací a osvětové činnost Ekocentra Brniště - EVVO programy pro MŠ, ZŠ, PŠ a SPŠ a osvětové akce zaměřené na enviromentální zdělávání a šíření ekologického povědomí mezi místní veřejností a dětmi různých věkových skupin.

 

Vzdělávání Aktivně - výstavba Centra inkluzivního vzdělávání

Cílem projektu je rekonstrukce objektu Brniště č.p. 16 na Centrum inkluzivního vzdělávání Libereckého kraje. Centrum bude sloužit jako místo pro inkluzivní vzdělávání na území Českolipska, zejména v oblasti ekologického a praktického vzdělávání s cílem profesní orientace.

Podpořeno Libereckým krajem, č. OLP/1070/2019

 

Včelaření od jara do zimy

Projekt se zaměřuje na chov včel a jejich nezastupitelnou roli jako význačných opylovačů pro produkci rostlinné výroby i v rámci udržení ekologické stability krajiny. V rámci projektu bude založen včelařský chov v obci Brniště, zrealizována koupě 2 včelstev, opravena budova včelína, zakoupeno včelařské vybavení a ochranné pomůcky. Dále budou v prostorách včelína realizovány kurzy včelařství s cílem zaujmout děti, mládež a dospělé pro včelařství.

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/3193/2019

 

Ekotvoření v Ekocentru

Projekt Ekotvoření v Ekocentru má za úkol přibližovat místní veřejnosti některé ze základních problémů životního prostředí dnešní doby, především pak ty, se kterými se jednotlivci běžně setkávají a na jejichž řešení se mohou sami přímo podílet.

Aktivity projektu budou realizovány jednak jako pravidelná tvořivá setkávání s tématem konkrétní environmentální problematiky a dále formou jednorázových akcí a tvořivých dílen, při kterých bude akcentováno některé z ekologických témat s podtextem tradiční události v roce (Den Země, Velikonoce aj.)

Tvořivé večery se uskuteční jednu za dva týdny a budou zahájené seznámením účastníků s konkrétním environmentálním tématem. Následně proběhne vysvětlení vztahu tohoto tématu k materiálu či technice daného tvoření. Následovat bude vlastní tvořivá činnost, během které budou mít účastníci prostor k volné diskuzi nad daným environmentálním tématem a tématy příbuznými.  

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/2584/2019

 

Kroužek bádání a tvoření po vzoru přírody

Cílem tohoto projektu je nabídnout dětem a mládeži z Brniště a okolí pravidelnou činnost v oblasti životního prostředí ve školním roce 2019/2020. Činnost bude spočívat v pravidelných setkáních v rámci „Kroužku bádání a tvoření po vzoru přírody“ 1x týdně v Ekocentru Brniště.

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/2611/2019

 

Brništský půlmaraton 2019

Cílem Brništského půlmaratonu je propagovat zdravý životní styl a napomáhat rozvoji krásného, ale i hospodářsky slabého regionu. Půlmaraton je akce s šestiletou tradicí a účastní se jí kolem 500 aktivních sportovců.

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/1729/2019

 

Kroužek poznávání přírody a využívání přírodních surovin

Cílem tohoto projektu je realizovat pravidelnou činnost s dětmi a mládeží z Brniště a okolí v oblasti životního prostředí ve školním roce 2018/2019. Práce s dětmi bude probíhat formou pravidelných setkávání 1x týdně v rámci Kroužku poznávání přírody a využívání přírodních surovin. Během školního roku 2018/19 se uskuteční celkem 34 setkání.

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/3833/2018

 

Tvoření s přírodou a pro přírodu

Projekt Tvoření s přírodou a pro přírodu má za úkol přibližovat a seznamovat místní veřejnost s problémy, se kterými se v rámci ochrany životního prostředí v dnešní době běžně setkáváme, a také s možnostmi jejich řešení či předcházení jejich vzniku.

Aktivity projektu budou realizovány jednak jako pravidelná setkávání na dané ekologické téma (1x za 2 týdny) a dále formou jednorázových akcí a tvořivých dílen, při kterých bude akcentováno některé z ekologických témat s podtextem tradiční události v roce (Den Země, Velikonoce aj.)

Podpořeno Liberecký krajem, r.č. OPL/4052/2018

 

Kroužek poznávání přírody a Kroužek sběru, zpracování a využití bylin a plodů

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá dodnes. Jedná se o pravidelný kroužek zahrnující aktivity s environmentálním zaměřením, opomíjená nejsou ani témata místí sounáležitosti a tradic.

Kroužek poznávání přírody je zaměřen na poznávání živé i neživé přírody, přírodních zákonitostí a problematiky ochrany životního prostředí, kdy je každé téma doplněno o praktickou činnost - vycházky, exkurze, výtvarná činnost, pokusy.

Kroužek sběru a zpracování bylin a plodů se věnuje praktickým činnostem - sběru bylin, hub, zpracování ovoce a zeleniny z naší ekozahrádky, z našeho sadu a také z darovaných plodin. Děti se učí znát léčivé rostliny, jak a kdy je sbírat a sušit, jak připravovat marmelády, kompoty, pečené čaje, křížaly a jak tyto výrobky skladovat.

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/3281/2017

 

Krásy tvoření (nejen) z recyklace

Cílem projektu je  opět udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v lednu 2014 a která trvá dodnes. Jde o aktivity s environmentálním zaměřením pro celou rodinu.

Projekt  má za úkol přibližovat a seznamovat místní veřejnost s problémy, se kterými se v rámci ochrany životního prostředí v dnešní době běžně setkáváme, a také s možnostmi jejich řešení či předcházení jejich vzniku. Naučná přednáška je spojena s tvořivou činností, která tematicky a materiálově koresponduje s přednášenou problematikou.

Podpořeno Liberecký krajem, r.č. OPL/3700/2017

 

Ekokroužek, Agrokroužek 2

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá dodnes. Nese zažitý název „Ekokroužek“ a „Agrokroužek“. Jedná se o pravidelný kroužek zahrnující aktivity s environmentálním zaměřením, opomíjená nejsou ani témata místí sounáležitosti a tradic.

Podpořeno Libereckýmkrajem v rámci projektu "Ekokroužek, Agrokroužek 2, r.č. OLP/3491/2016"

 

Enviromentální programy 2

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro mateřské a základní školy. Ekocentrum Brniště má vyvinuto 14 vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ. O tyto programy je dlouhodobý velký zájem ze strany škol, zejména v okrese Česká Lípa. Cílem tohoto projektu bylo získat prostředky na materiál a externí odborné lektory - podpořit jejich dlouhodobé fungování a provoz.

Podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu "Enviromentální vzdělávací programy 2, OLP/4937/2016"

 

Relaxační večery 2

Cílem projektu je  opět udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v lednu 2014 a která trvá dodnes. Nese zažitý název „Relaxační a tvořivé večery“, jde o aktivity s environmentálním zaměřením pro celou rodinu. Mezi pravidelnou činnost s místní veřejností řadíme i 1.,   regionální akci zejména pro místní veřejnost, jejímž cílem je založení kynologického klubu v Brništi.

Podpořeno Liberecký krajem v rámci projektu "Tvořivé a relaxační večery 2, r.č. OLP/4936/2016"

 

Relaxační a tvořivé večery pro rodiny s dětmi č. OPL/296/2015

Ekokroužek, Agrokroužek č. OPL/1371/2015

Liberecký kraj v minulých letech podpořil i regionální akce: Svatomartinský jarmark a Krůtí hody, Brnišťský půlmaraton a Dožínky.