ERN

Výsledek obrázku pro logo euroregionu nisa

Tvoření ve skalách a Den našich spolků/Bildung in den Felsen und Tag unserer Vereine

Podpořeno Euroregionem Nisa z Fondu malých projektů, č.ž. ERN 0704 – CZ 25.05.2018

Doba trvání projektu: 1.6.2018 - 31.10.2018

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a Naturschutzzentrum Neukirch

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce, setkávání a výměna zkušeností v ERN mezi obcemi Brniště a Neukirch a místními spolky a organizacemi. V rámci projektu byly společně naplánovány a zrealizovány 2 komunitní akce (CZ/DE):

1) Landartové tvoření ve skalách (červen/červenec 2018). Čeští a němečtí umělci společně tvořili landartové objekty a sochy v nově vznikající landartové stezce v pískovcových skalách u obce Brniště. Tvoření vyvrcholilo v rámci Dne spolků 4.8.2018, kdy byla landartová stezka slavnostně otevřena a byla vyhodnocena nejzajímavější díla.

2) Den našich spolků - akce pro veřejnost s kulturním a sportovním programem  (4.8.2018). První ročník akce zaměřené na prezentaci a spolupráci spolků a organizací z Čech a Saska (skauti, střelecký klub, trampové, myslivci, hasiči, kynologové, šermíři, ochotníci, MGH Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk).Jádrem akce byl přednáškový stan a zážitkové wokshopy - např.lukostřelba, myslivecké trofeje, hasičská technika. Mladí němečtí a čeští fotbalisté se utkají ve fotbalovém zápase. Součástí byl i doprovodný program (kapely a divadlo, tvořivé dílny pro děti, stánky s regionálními produkty a občerstvením).

Obě akce jsou zaměřeny na setkávání a sdílení zkušeností a podporují vztah k místu a společnou identitu obyvatel příhraničního regionu.

 

Projektziel  war die Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Treffen und Erfahrungstausch in der ERN zwischen den Gemeinden Brniště und Neukirch und den Lokalvereinen und Organisationen. Im Rahmen des Projekts fanden 2 kulturelle Aktionen statt:

1)    Bildung in den Felsen (Juni/Juli 2018). Tschechische und deutsche Künstler gestalteten zusammen Landartobjekte und Statuen in neu entstehendem Weg in den Sandsteinfelsen. Die Bildung gipfelte im Rahmen der Aktion „Tag unserer Vereine“ am 4. 8. 2018, wann Eröffnungsfeier des Landartwegs war. Die interessante Werke schätzten wir.

2)    Tag unserer Vereine – Aktion für Öffentlichkeit mit kulturellem und sportlichem Programm (4. 8. 2018). Das erste Jahr dieser Aktion konzertrierte sich auf Präsentation und Zusammenarbeit den Lokalvereinen und Organisationen aus Tschechien und Sachsen (Pfadfindergruppe, Schützenverein, Wanderer, Jägerverband, Feuerwehrmänner, Kynologen, Fechter, Amateure, MGH Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk. Kern der Aktion wird ein Vortragszelt und Workshops – z. B. Bogenschießen, Jägertrophäen, Besichtigung der Feuertechnik. Untrennbarer Bestandteil des Programms war Begleitprogramm (Bänder, Theater,Workshops für Kinder, Imbissbude).

Beide Aktionen konzertrierten sich auf die Zusammenarbeit, Treffen und fördern Beziehung zum Platz und Zusammenidentität der Einwohner in der Euroregion.

 

Tvořivé setkávání v ERN / Kreative Begegnungen in ERN (R.č. ERN-0315-CZ-08.03.2017)

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa/Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.

 

Doba trvání projektu: 1.4. 2017 – 28.2. 2018

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Hlavní cíle projektu:

V roce 2017 realizoval PNF ZOD společný projekt s Mehrgenerationenhof Neukirch e.V v Neukirchu. V rámci tohoto dotačního projektu byly realizovány 2 akce pro rodiny a děti:

Cílem všech akcí byla podpora kulturního dění a společného mezigeneračního vzdělávání, budování společné identity a upevnění dobrých vztahů lidí v příhraničním regionu. Projekt tvůrčími aktivitami propojoval obyvatele ERN všech věkových kategorií pro vzájemnou spolupráci.

 

Im Jahr 2017 führte der PNF ZOD ein gemeinsames Projekt mit dem Mehrgenerationenhof Neukirch e.V. durch. Im Rahmen dieses Förderprojektes wurden 2 Veranstaltungen für Familien und Kindern durchgeführt:

Ziel aller Veranstaltungen war die Förderung kultureller Aktivitäten und der gemeinsamen generationsübergreifenden Bildung, die Entstehung einer gemeinsamen Identität und die Festigung positiver Beziehungen der Menschen in der Grenzregion. Das Projekt verband mittels schöpferischer Aktivitäten die Bewohner aller Altersgruppen der ERN für die künftige Kooperation.

Výsledek obrázku pro MGH Neukirch e.V.

 

Tvořivé dílny v Marienthalu

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Náš partner IBZ St. Marienthal pořádal Česko-německý seminář „Zvířata kolem nás“, kterého se zůčastnili i členové PNF ZOD. Akce proběhla ve dvou termínech, a to 17.- 19.11.2017 a 01.- 03.12.2017. Akce byla určená rodinám s dětmi z České a Německé republiky. Víkendů se zůčastnilo dvakrát 55 lidí. Oba víkendy byly pestré, plné aktivit, dílniček a tance.Na dílnách se vytvořila různá umělecká díla ze dřeva, hlíny, vosku, vlny nebo mouky.

 

 

Řemesla našeho regionu, přeshraniční setkávání / Handwerke unserer Region, grenzüberschreitende Begegnungen(Č. ž.  ERN-0151-CZ-01.03.2016)

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Doba trvání projektu: 1.4. 2016 – 30. 12. 2016

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Projekt předložil 3 tematicky propojené a partnery spolupořádané kulturní akce, které podpořily setkávání lidí, setkávání dětí, mládeže a mezikulturní výměnu a dialog v příhraničním prostoru:

Výsledek obrázku pro MGH Neukirch e.V.

 

Projekty jsou podpořeny Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa/Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.