ERN

            Výsledek obrázku pro logo euroregionu nisa              

Chceš se stát sklářem? Přeshraniční setkávání mládeže na téma volby povolání a tvorba "skleněné stezy". / Willst du Glasmacher werden? Grenzüberschreitendes Jugendtreffen zur Berufswahl und Schaffung von „Glaspfad“.  

Doba trvání projektu: 1.7.2022 - 31.12.2022

Partneři: Diakonie St. Martin a Podralský nadační fond ZOD

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je setkávání českých a německých dětí za účelem sdílení zkušeností s volbou povolání.

Das Hauptziel des Projekts ist es, CZ und DE Kinder zu treffen, um Erfahrungen mit der Berufswahl auszutauschen.

 

Lesní slavnosti, přeshraniční setkávání v ERN / Waldfeste, grenzüberschreitendes Treffens in ERN

„Akce je součástí projektu „Lesní slavnosti, přeshraniční setkávání v ERN“ podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů registrační číslo: ERN-0882-CZ-17.05.2019“.

Doba trvání projektu: 1.6.2019 - 31.10.2019

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a Naturschutzzentrum Neukirch

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je přeshraniční spolupráce, setkávání a výměna zkušeností v ERN mezi českými a německými umělci a obyvateli obcí Brniště a Neukirch a klienty a zaměstnanci Diakonie St. Martin. V rámci projektu budou v rámci česko – německé spolupráce realizovány dvě akce pro veřejnost: Tvoření ve skalách (6-8/2019) a Lesní slavnost (10.8.2019).

Tvoření ve skalách: Čeští a němečtí umělci budou společně tvořit landartové objekty a dřevěné a kamenné sochy v lese u obce Brniště. Díky tomu bude prodloužena stezka „Sochy ve skalách“, která vznikla v roce 2018 v rámci FMP a stala se hojně navštěvovaných místem ze strany místních obyvatel, českých i německých turistů. Stezka ve skalách podpoří myšlenku přeshraničního setkávání, jak při samotné tvorbě, tak následně v rámci přeshraniční turistiky.

Lesní slavnost 10.8.2019 od 15 hod. – akce pro veřejnost s kulturním programem a soutěžemi v areálu Lesního zátiší Brniště. Odpolední program bude koncipován především pro rodiny s dětmi (soutěže pro děti i dospělé, tvořivé dílny, práce se dřevem, divadlo, bazének, vodní skluzavka, skákací hrad). Večerní program bude zaměřen především na mládež a dospělé (koncerty, zábava). Doprovodným programem bude festival regionálních pivovarů a občerstvení. Tématem akce je „les“ - součástí programu bude „vernisáž“ stezky „Sochy ve skalách“, ukázky dřevorubeckých dovedností (SŠHL Frýdlant), stánek Hnutí Duha o lesních zvířatech, tvořivé dílny zaměřené na práci se dřevem a soutěže pro děti i dospělé – hod špalkem, štípání třísek, slalom s trakařem mezi poleny atd.

Obě akce jsou zaměření na přeshraniční setkávání a sdílení zkušeností, podporují vztah k místu a identitu obyvatel příhraničního regionu. Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce zapojených organizací, obcí a místních obyvatel a dále tuto spolupráci upevňuje. Partneři projektu budou i nadále spolupracovat na realizaci akcí v ERN. Cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé ERN. Zapojeni budou i lidé s handicapem, vstup na akci je zdarma. Projektové aktivity jsou v souladu se strategií GM EU.

Projektziel ist die Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Treffen und Erfahrungstausch in der Euroregion zwischen den Gemeinden Brniště und Neukirch und Klieten und Angestellten der Diakone St. Martin. Im Rahmen des Projekts werden 2 Veranstaltungen stattfinden: ildung in den Felsen (6-8/2019) und Waldfest (10.8.2019).

Bildung in den Felsen: tschechische und deutsche Künstler werden zusammen Landartobjekte und Holz-, und Steinstatuen  bei der Gemeinde Brniště gebildet. Im Jahr 2018 enstand im Rahmen des Kleinprojketefonds der Weg „Statuen in den Felsen“, er wird dank der Bildung im Jahr 2019 verlängert. Die Bewohner der Gemeinde, tschechische und deutsche Touristen besuchen sehr viel den Pfad. Der Pfad in den Felsen unterstützt die Idee grenzüberschreitendes Treffens bei der Schaffung und auch im Rahmen grenzüberschreitender Turistik.

Waldfest 10.8.2019 von 15 Uhr – Veranstaltung für Öffentlichkeit mit kulturellem Programm und Wettbewerben im Areal Lesní zátiší Brniště. Das Nachmittagsprogramm wird meist für Familien mit Kindern (Wettwerben für Kinder und Erwachsenen, Workshops, Holzbearbeitung, Theater, Schwimmbecken, Wasserrutschen, Hüpfburg). Das Abendprogramm wird meist für Jugendliche und Erwachsene (Konzerte, Spaß). Das begleitende Programm wird Festival regionaler Brauereien und Erfrischung. Das Thema der Veranstaltung ist „Wald“ – Teil des Programms wird „Vernissage“ des Pfads „Statuen in den Felsen“, Vorführungen Arbeit im Wald (SŠHL Frýdlant), Stand Hnutí Duha über Waldtieren, kreative Workshop in Verbindung mit Holz und Wettwerben für Kinder und Erwachsenen – Wurf mi teinem Klotz, Kleinholz machen, Slalom mit einer Schubkarre usw.

Beide Veranstaltungen werden auf grenzüberschreitendes Treffen und Austausch von Erfahrungen konzentriert, unterstützen Beziehung zum Ort und Identität der Bewohner der Grenzregion. Das Projekt geht von langfristiger Zusammenarbeit Organisationen, Gemeinden und Ortsbewohner aus und festigt diese Zusammenarbeit. Die Projektpartner werden weiterhin gemeinsam in ERN zusammenarbeiten. Die Zielgruppe sind alle Bewohner ERN. Inklusive Gruppen fügen auch ein. Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Projektaktivitäten sind in Übereinstimmung mit Strategie GM EU.

 

Výsledek obrázku pro logo euroregionu nisa

Tvoření ve skalách a Den našich spolků/Bildung in den Felsen und Tag unserer Vereine

Podpořeno Euroregionem Nisa z Fondu malých projektů, č.ž. ERN 0704 – CZ 25.05.2018

Doba trvání projektu: 1.6.2018 - 31.10.2018

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a Naturschutzzentrum Neukirch

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce, setkávání a výměna zkušeností v ERN mezi obcemi Brniště a Neukirch a místními spolky a organizacemi. V rámci projektu byly společně naplánovány a zrealizovány 2 komunitní akce (CZ/DE):

1) Landartové tvoření ve skalách (červen/červenec 2018). Čeští a němečtí umělci společně tvořili landartové objekty a sochy v nově vznikající landartové stezce v pískovcových skalách u obce Brniště. Tvoření vyvrcholilo v rámci Dne spolků 4.8.2018, kdy byla landartová stezka slavnostně otevřena a byla vyhodnocena nejzajímavější díla.

2) Den našich spolků - akce pro veřejnost s kulturním a sportovním programem  (4.8.2018). První ročník akce zaměřené na prezentaci a spolupráci spolků a organizací z Čech a Saska (skauti, střelecký klub, trampové, myslivci, hasiči, kynologové, šermíři, ochotníci, MGH Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk).Jádrem akce byl přednáškový stan a zážitkové wokshopy - např.lukostřelba, myslivecké trofeje, hasičská technika. Mladí němečtí a čeští fotbalisté se utkají ve fotbalovém zápase. Součástí byl i doprovodný program (kapely a divadlo, tvořivé dílny pro děti, stánky s regionálními produkty a občerstvením).

Obě akce jsou zaměřeny na setkávání a sdílení zkušeností a podporují vztah k místu a společnou identitu obyvatel příhraničního regionu.

 

Projektziel  war die Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Treffen und Erfahrungstausch in der ERN zwischen den Gemeinden Brniště und Neukirch und den Lokalvereinen und Organisationen. Im Rahmen des Projekts fanden 2 kulturelle Aktionen statt:

1)    Bildung in den Felsen (Juni/Juli 2018). Tschechische und deutsche Künstler gestalteten zusammen Landartobjekte und Statuen in neu entstehendem Weg in den Sandsteinfelsen. Die Bildung gipfelte im Rahmen der Aktion „Tag unserer Vereine“ am 4. 8. 2018, wann Eröffnungsfeier des Landartwegs war. Die interessante Werke schätzten wir.

2)    Tag unserer Vereine – Aktion für Öffentlichkeit mit kulturellem und sportlichem Programm (4. 8. 2018). Das erste Jahr dieser Aktion konzertrierte sich auf Präsentation und Zusammenarbeit den Lokalvereinen und Organisationen aus Tschechien und Sachsen (Pfadfindergruppe, Schützenverein, Wanderer, Jägerverband, Feuerwehrmänner, Kynologen, Fechter, Amateure, MGH Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk. Kern der Aktion wird ein Vortragszelt und Workshops – z. B. Bogenschießen, Jägertrophäen, Besichtigung der Feuertechnik. Untrennbarer Bestandteil des Programms war Begleitprogramm (Bänder, Theater,Workshops für Kinder, Imbissbude).

Beide Aktionen konzertrierten sich auf die Zusammenarbeit, Treffen und fördern Beziehung zum Platz und Zusammenidentität der Einwohner in der Euroregion.

 

 

Tvořivé setkávání v ERN / Kreative Begegnungen in ERN (R.č. ERN-0315-CZ-08.03.2017)

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa/Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.

 

Doba trvání projektu: 1.4. 2017 – 28.2. 2018

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Hlavní cíle projektu:

V roce 2017 realizoval PNF ZOD společný projekt s Mehrgenerationenhof Neukirch e.V v Neukirchu. V rámci tohoto dotačního projektu byly realizovány 2 akce pro rodiny a děti:

Cílem všech akcí byla podpora kulturního dění a společného mezigeneračního vzdělávání, budování společné identity a upevnění dobrých vztahů lidí v příhraničním regionu. Projekt tvůrčími aktivitami propojoval obyvatele ERN všech věkových kategorií pro vzájemnou spolupráci.

 

Im Jahr 2017 führte der PNF ZOD ein gemeinsames Projekt mit dem Mehrgenerationenhof Neukirch e.V. durch. Im Rahmen dieses Förderprojektes wurden 2 Veranstaltungen für Familien und Kindern durchgeführt:

Ziel aller Veranstaltungen war die Förderung kultureller Aktivitäten und der gemeinsamen generationsübergreifenden Bildung, die Entstehung einer gemeinsamen Identität und die Festigung positiver Beziehungen der Menschen in der Grenzregion. Das Projekt verband mittels schöpferischer Aktivitäten die Bewohner aller Altersgruppen der ERN für die künftige Kooperation.

Výsledek obrázku pro MGH Neukirch e.V.

 

Tvořivé dílny v Marienthalu

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Náš partner IBZ St. Marienthal pořádal Česko-německý seminář „Zvířata kolem nás“, kterého se zůčastnili i členové PNF ZOD. Akce proběhla ve dvou termínech, a to 17.- 19.11.2017 a 01.- 03.12.2017. Akce byla určená rodinám s dětmi z České a Německé republiky. Víkendů se zůčastnilo dvakrát 55 lidí. Oba víkendy byly pestré, plné aktivit, dílniček a tance.Na dílnách se vytvořila různá umělecká díla ze dřeva, hlíny, vosku, vlny nebo mouky.

 

 

Řemesla našeho regionu, přeshraniční setkávání / Handwerke unserer Region, grenzüberschreitende Begegnungen(Č. ž.  ERN-0151-CZ-01.03.2016)

Projekt byl podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Doba trvání projektu: 1.4. 2016 – 30. 12. 2016

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Projekt předložil 3 tematicky propojené a partnery spolupořádané kulturní akce, které podpořily setkávání lidí, setkávání dětí, mládeže a mezikulturní výměnu a dialog v příhraničním prostoru:

Výsledek obrázku pro MGH Neukirch e.V.

 

Projekty jsou podpořeny Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa/Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.