Bělá pod Bezdězem

Bělá pod Bezdězem

Bělá pod Bezdězem

Někdejší královské město Bělá vzniklo přenesením práv města Bezděze na příhodnější místo k tekoucí vodě na osadu Bělou roku 1304 svolením krále Václava II. Přenesení bylo potvrzeno Hynkem Berkou z Dubé a Lipé listinou dne 24. dubna 1337. Berka nazval město Novým Bezdězem a obdařil ho mnohými novými výsadami. Jméno Nový Bezděz se však neudrželo a bylo nahrazeno názvem původní osady Bělá. Mělo se stát významným hospodářským střediskem kraje, což v jeho pravidelném půdoryse dosvědčuje velké tržiště, nynější náměstí.

Cesta původního královského města
Největšímu rozkvětu se Bělá těšila hned po svém založení. Díky získaným privilegiím se ve městě dařilo řemeslům i obchodu. Proslulo zejména soukenickou výrobou, která si dlouho udržovala svou tradici. V průběhu staletí bylo město mnohokrát poničeno válkami a požáry, přesto se vždy dokázalo zvednout. Důkazem toho je náměstí patřící svou rozlohou, více než dva a půl hektaru, k největším v celých Čechách. Do státem chráněné městské památkové zóny patří Radnice, pocházející z roku 1613 a přilehlé roubené domy. Z dob založení města se dochovala Česká brána jedna, z původních pěti bran vedoucích do města. Z církevních památek jmenujme alespoň kostel Povýšení sv. Kříže, Augustiniánský klášter s kostelem sv. Václava a kapli sv. Josefa umístěnou na zámku, kde také sídlí muzeum města.

Slavné osobnosti
Mezi nejznámější rodáky města patří Václav Trégl, český divadelní a filmový herec. Dalším je Miloslav Dosmán, také bělský rodák, pedagog, redaktor Čs. rozhlasu, spisovatel a zakladatel DRDS (Dismanův rozhlasový dětský soubor). Zmínit musíme také Dr. Emanuela Turkyně, přírodovědce a pedagoga, Vladimíra Holana, známého básníka a Luďka Maňáska, malíře a ilustrátora.

Kulturní Bělá
Ve městě se pořádá každoročně několik tradičních kulturních akcí jako je Bělské balónové hemžení – dnes již tradiční akce setkání pilotů, ale i příznivců horkovzdušných balónů. Středověký jarmark – trhy s dobovou tématikou a bohatým kulturním programem. Divadelní filmový festival „Tréglova Bělá“ pořádaná k poctě bělského rodáka Václava Trégla.
Bělá pod Bezdězem je známa jako brána do Máchova kraje obklopena krásnými lesy, proto přijměte naše pozvání.

Máchovo jezero
Rekreační oblast Máchova jezera leží 15km od Bělé pod Bezdězem a obklopují ji lesy Ralské pahorkatiny se zříceninami několika významných hradů. Kolem jezera najdete písečné pláže, volejbalová hřiště, dětské koutky, bungee jumping, tobogán, klouzačky i půjčovny kol, windsurfingů, šlapadel či motorových člunů. Můžete zde absolvovat okružní plavbu po jezeře na parníku nebo využít pravidelnou lodní přepravu mezi Doksy, Starými Splavy a Borným.

Co je k vidění přímo ve městěZámek
Bělský zámek byl postaven na místě původní tvrze v letech 1582-1615. Raně gotická přestavba, uskutečněná po roce 1689, sjednotila celý areál, včetně zámecké kaple sv. Josefa datované rokem 1629, v jednotný architektonický celek. V 19. stol. byla na zámku proslulá vyšší odborná škola lesnická, na které učil dr. Emanuel Purkyně. V areálu zámku je umístěno muzeum Bělé pod Bezdězem.

Radnice a přilehlé domy
Kamenná budova s věží . Nad vchodem je památný chronogram: „Věže s hradbou a obraz udatného lva, zdobí toto město, ale ty Lve, Kriste, řiď je, zde sídlo jest soudců, vězte to bezbožníci, jichž srdce nemají v úctě rozkazy Boží. Vystaveno vlastním nákladem obce, roku, který značí slovo soud: IVDICIVM = 1613. Na zdi je zavěšen původní český loket – délková míra užívaná ve středověku. Je to jeden ze tří kusů, které se v Čechách dodnes zachovaly.
V řadě domů přiléhajících k radnici je většina roubených, omítkou krytých, které pocházejí ze staré městské zástavby. Patří do státem chráněné městské památkové zóny, za niž byl v roce 1994 prohlášen celý střed města.
Česká brána
Celé město bylo opevněno hradbami. Hradby byly otevřeny pěti branami a malou brankou „fortnou“, kudy se chodilo pod město pro vodu. Dodnes se zachovala pouze jediná – Česká. Věž má čtvercový půdorys a je vysoká 13 metrů, původně byla vyšší.

Augustiniánský klášter a kostel sv. Václava
Vlastní bývalý klášter představuje jednoduché patrové stavení, skládající se ze dvou traktů sbíhajících se v pravém úhlu. Podle dostupných pramenů pochází ze 17. století. K přednímu traktu kláštera přiléhá kostel sv. Václava. Skládá se z jedné lodi a půlkruhového presbyteria. Vnitřní zařízení chrámu pochází převážně z 18. století.Kostel Povýšení sv. Kříže
Byl založen současně s městem v prvních desetiletích 14. stol., ale požár v roce 1635 jej téměř celý zničil. Dochovala se pouze část presbyteria a sakristie v původním gotickém slohu s krásnou křížovou klenbou. Roku 1650 byla věž i s chrámovou lodí obnovena, přičemž bylo využito zachovaných gotických zdí pětibokého závěru východní části presbyteria. Poblíž kostela stojí budova fary, ke vchodu vede dvojramenné schodiště. Nad vchodem je umístěn plastický znak valdštejnsko-vartemberský erb.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Je umístěna před kostelem Povýšení sv. Kříže. Jedná se o doklad svatojánské úcty ještě před svatořečením.

Mariánský sloup
K ozdobě náměstí nemálo přispívá pozlacená socha panny Marie na koryntském sloupu z roku 1681, dar hraběte Arnošta z Valdštejna na památku zachránění města před morem


Pomník obětem válek „Na stráž“
Socha od profesora Josefa Mařatky byla odhalena jako součást památníku padlým v první světové válce 19.7.1931. V podstavci památníku je uložena schránka se jmény 390 padlých bělského okresu. V roce 1940 byl památník pobořen a zakopán, znovu instalován byl 22.7.1945.


Těsně za branami města

Horka
Mírné, zčásti zalesněné návrší na jih od města, původně nazývané podle v 19.století zde stojících tří křížů. Nyní se na vrcholu kopce nachází pomník Karla Hynka Máchy, dílo sochaře L. Rottra. Pomník stál původně na Jarmilin skále u Máchova jezera ve Starých Splavech. Do Bělé byl převezen, když jej na začátku okupace strhli a vhodili do jezera.

Dolec
Úval táhnoucí se od koupaliště až ke staré Bezdězeské cestě. Je částečně zalesněn, rozmístěné lavičky a dětské prolézačky nabízí příjemný kout k spočinutí.


Městské koupaliště
Bylo vybudováno v letech 1932-1933 na místě někdejšího rybníka Nadýmač. V areálu koupaliště pod Kuřívodskou silnicí se nachází zajímavá studánka kdysi nazývaná, patrně podle vlastnosti své vody, „Prdlavka“.


Valdštejnsko – Granátníci
Ke Granátníkům nás z Bělé pod Bezdězem dovede zelená turistická značka, vycházející od České brány. Dvě sochy granátníků jsou oblečeny do typických modrozlatých kabátců, na hlavách mají špičaté čepice se znakem Valdštejnů a v ruce pušku.

Klokočka
Klokočka se řadí mezi národní přírodní památky, hlavně díky hojně vyskytující se vzácné fauně. Tuto lokalitu najdeme na levém břehu říčky Bělé, severně od osady Malý Rečkov u Bělé pod Bezdězem, v letech 1728–30 tu Valdštejnové založili nad pramenem dodnes kvalitní, pitné vody barokní kapli sv. Stapina, údajně z vděčnosti za to, že pramen vyléčil jednoho z příslušníků rodu; empírová myslivna asi 150 m od kaple sloužila původně jako lázeňská budova.

Současnost

Město Bělá pod Bezdězem leží 14 km severozápadním směrem od okresního města Mladá Boleslav, na okraji středočeského kraje. Prochází jím silnice č. I/38. Celková katastrální výměra města je 6313 ha. Okolí je lesnaté (z celkové katastrál. výměry lesy zabírají plochu 3545 ha). Celkový počet obyvatel se pohybuje kolem 4736 osob. Z toho v produktivním věku je 2752 osob. Střed města je historický se zbytky hradeb a vstupní branou, které se dochovaly z dob jeho založení r. 1337. Ostatní výstavba ve městě má rysy doby, kdy byla budována, včetně panelové výstavby. Byla vybudována kanalizace s čistírnou odpadních vod, silniční obchvat a město bylo plynofikováno. Obyvatelstvo nachází pracovní příležitosti v automobilovém závodě Škoda Mladá Boleslav a v místních podnicích, kterými jsou např. Wagon Automotive spol. s. r. o. - kovozpracující podnik, Dehtochema Bitumat a. s. - podnik na výrobu střešních a izolačních materiálů, Papírny a. s. - podnik na výrobu papíru a obalových kartonů, Atmos - podnik vyrábějící kotle na spalování dřeva, TOM Glass Cut - skelná huť a brusírna skla. Služby jsou ve městě na dobré úrovni. Kulturní dění ve městě je zajišťováno Městským kulturním zařízením, které sdružuje městskou knihovnou, kulturní a společenské středisko a informační centrum. Školství ve městě je pouze základní, vyučuje se ve dvou školách, jedné vystavěné v roce 1896 a druhé, moderní, postavené v roce 1976.

Město vždy patřilo k rekreačním oblastem. V místě je krásné koupaliště o rozloze 7500 m2. Nad koupalištěm je chatový tábor, který má kapacitu 130 lůžek. Další ubytovací možnosti jsou v hotelích i v soukromí. Stravovací možnosti pro návštěvníky města jsou velmi dobré jak v areálu koupaliště, tak v jeho blízkosti. Na koupališti je možné hrát stolní tenis a plážový volejbal. Okolí města je vhodné pro pěší turistiku. Je zde dobře vyznačeno několik zajímavých turistických tras vedoucích krásnou krajinou. Uprostřed města je starobylý park, založený bývalou lesnickou školou, která ve městě sídlila. Zde jsou po dobu letní sezony pořádány každý pátek v podvečer koncerty. V soukromých restauracích jsou o víkendu pořádány taneční zábavy, v prostorách Sokolovny diskotéky. V lesích kolem města je možnost houbaření a sběru borůvek. Soukromý jezdecký areál nabízí jízdu na koni.

Po odchodu sovětských vojsk se město rozšířilo o bývalý vojenský prostor Vrchbělá. Tímto směrem, 5 km od města, se nachází Azylové zařízení Ministerstva vnitra ČR, Pobytové středisko Bělá - Jezová.

V Bělé je velmi dobrý travnatý fotbalový stadion, sportovní hala a tenisové kurty. Ze sportovních organizací zde vyvíjí bohatou činnost fotbalový oddíl, oddíl házené, klub stolního tenisu, korfbalový oddíl, gymnastky aj.

Do města je možné zajet po železnici. Hlavní nádraží je vzdáleno od centra cca 3 km, žel. zastávka Bělá - město přibližně 20 min. chůze lesní a polní krajinou.
Bělá sousedí s další rekreační oblastí měst Doksy a Staré Splavy, kde je rozsáhlé jezero a v době sezony rušný sportovní a společenský život.Do těchto míst je i dobré vlakové spojení. Obyvatelé mají o vzhled a prosperitu svého města velký zájem, což dokazuje neustálá poptávka po nových stavebních parcelách, obnovující se fasády domů i nově vznikající provozy a obchody.

oficiální stránky města Bělá pod Bezdězem

Bělá pod Bezdězem Bělá pod Bezdězem Bělá pod Bezdězem Bělá pod Bezdězem