Výzvy

Výzva k podání nabídky: Zpracování projektové dokumentace (pro územní řízení a stavební povolení) na bezpečné cyklo-propojení v úseku Jablonné v Podještědí – Pertoltice pod Ralskem.

Výzva k podání nabídky Název/

obchodní firma zadavatele:

 

Podralský nadační fond ZOD

 

 

Sídlo zadavatele:

 

 

Brniště 1, PSČ 471 29

 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

 

Ing. Petr Kubíček – předseda správní rady

 

 

IČ zadavatele:

 

28678419

 

 

DIČ zadavatele:

 

 

CZ28678419

 

 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):

 

 

Tomáš Vilím

tel.: 731493339

e-mail: vilím@hotmail.cz

 

 

Zadavatel vyhlašuje zadávací řízení v rámci účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3740/2013

 

 

Název projektu:

 

 

„Bezpečné cyklo-propojení SRN – Jablonné v Podještědí - Zelená cyklomagistrála Ploučnice, úsek Jablonné v Podještědí – Pertoltice pod Ralskem“

 

 

Předmět zakázky:

 

 

Zpracování projektové dokumentace (pro územní řízení a stavební povolení) na bezpečné cyklo-propojení v úseku Jablonné v Podještědí – Pertoltice pod Ralskem.

 

 

Datum vyhlášení zakázky:

 

 

13. 6. 2014

 

 

Popis předmětu zakázky:

 

 

a) Projektová dokumentace pro územní řízení

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení

 

 

Hodnota zakázky v Kč:

 

 

324.000,-- Kč s DPH

 

 

Termín plnění:

 

 

Do 30. 11. 2014

 

 

Lhůta pro podávání nabídek

 

(data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)

Do 24. 6. 2014 do 14:00 hod

Datum, hodina a místo otevírání obálek: 24. 6. 2014 do 14:00 hod, Brniště 1, Sekretariát ZOD Brniště a.s.

 

 

Místa dodání/převzetí nabídky

 

:

Poštou na adresu Podralský nadační fond ZOD, Brniště 1, 47129, okres Česká Lípa nebo osobně na tutéž adresu 1. patro, sekretariát ZOD Brniště

 

 

Hodnotící kritéria

 

:

Nejnižší nabídková cena

 

 

Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele

 

 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením „Čestného prohlášení“ v originále nebo úředně ověřené kopii. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokazuje kopií dokladu o oprávnění k podnikání.

 

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:

 

 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

 

 

Informace o poskytnutí zadávací dokumentace:

 

 

Zadávací dokumentace poskytnuta v rámci Výzvy k podání nabídky.

 

 

Další požadavky a práva:

 

 

Zadavatel může zadání zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit.