Projekty

Probíhající

 

TVOŘENÍ VE SKALÁCH A DEN NAŠICH SPOLKŮ/BILDUNG IN DEN FELSEN UND TAG UNSERER VEREINE

Partneři:

 

Doba trvání projektu: 1.6.2018 - 31.10.2018

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce, setkávání a výměna zkušeností v ERN mezi obcemi Brniště a Neukirch a místními spolky a organizacemi. V rámci projektu budou společně naplánovány a zrealizovány 2 komunitní akce (CZ/DE):

1) Landartové tvoření ve skalách (červen/červenec 2018). Čeští a němečtí umělci budou společně tvořit landartové objekty a sochy v nově vznikající landartové stezce v pískovcových skalách u obce Brniště. Tvoření vyvrcholí v rámci Dne spolků 4.8., kdy bude landartová stezka slavnostně otevřena a budou vyhodnocena nejzajímavější díla.

2) Den našich spolků - akce pro veřejnost s kulturním a sportovním programem  (4.8.2018). První ročník akce zaměřené na prezentaci a spolupráci spolků a organizací z Čech a Saska (skauti, střelecký klub, trampové, myslivci, hasiči, kynologové, šermíři, ochotníci, MGH Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk).Jádrem akce je přednáškový stan a zážitkové wokshopy - např.lukostřelba, myslivecké trofeje, hasičská technika. Mladí němečtí a čeští fotbalisté se utkají ve fotbalovém zápase. Součástí bude i doprovodný program (kapely a divadlo, tvořivé dílny pro děti, stánky s regionálními produkty a občerstvením).

Doprava německých účastníků je zajištěna dvěma autobusy. Obě akce jsou zaměřeny na setkávání a sdílení zkušeností a podporují vztah k místu a společnou identitu obyvatel příhraničního regionu. Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce obcí a projektových partnerů a dále tuto spolupráci pevňuje. Kromě navázání nových kontaktů, vzájemného poznávání a upevňování vztahů, bude hmatatelným výsledkem nová landartová stezka. Partneři projektu budou i nadále spolupracovat na realizaci dalších akcí v regionu. Cílovou skupinou projektu jsou především obyvatelé ERN všech věkových kategorií, především obcí Brniště, Neukirch a okolí. Jako účastníci i návštěvníci projektu jsou zapojeni lidé z Čech i z Německa, muži i ženy, lidé bez rozdílu rasy a  původu, sexuální orientace, i lidé s handicapem. Akce Den spolků je pořádána v areálu Lesní zátiší, který je přístupný také pro lidi na vozíčku, vstup je pro všechny zdarma. Projektové aktivity jsou v souladu se strategií Gender Mainstreamingu EU.

Podpořeno Euroregionem Nisa z Fondu malých projektů, č.ž. ERN 0704 – CZ 25.05.2018

VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ! INKLUZIVNÍ PROFESNÍ ORIENTACE V EUROREGIONU/ BILDUNG - AKTIV! INKLUSIVE BERUFSFINDUNG IN DER EUROREGION (Číslo projektu 100286374)

Partneři projektu:

 

Doba trvání projektu: 3. 6. 2016 - 30. 9. 2020

Cílem je dát lidem s omezením, bez ohledu na prostředí, z nějž pocházejí, možnost inkluzivního praktického a přeshraničního profesního vzdělávání, hledání svého povolání.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

        

 

UŽITKOVÉ ROSTLINY A JEJICH VYUŽITÍ - DĚTI POZNÁVAJÍ REGIONÁLNÍ KOLOBĚH SUROVIN V PŘÍRODĚ/NUTZPFLANZEN UND DERENVERWENDUNG - KINDER ERFORSCHEN REGIONALE KREISLÄUFE IN DER NATUR (Číslo žádosti 100279664)

Cíle a výsledky projektu: Zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky šetrném způsobu života, vznik přeshraničních pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ, navázání kontaktů a mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami, posílení povědomí o významu a lepším využití regionálních produktů.

Partneři projektu:

 

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019     

            

ROK 2016

ŘEMESLA NAŠEHO REGIONU, PŘESHRANIČNÍ SETKÁVÁNÍ/HANDWERKE UNSERER REGION, GRENZÜBERSCHREITENDE BEGEGNUNGEN, r.č. ERN-0151-CZ-01.03.2016

Doba trvání projektu: 1.4. 2016 – 30. 12. 2016

Partneři projektu: Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

Projekt je financován z  Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

 

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2 (Číslo projektu : OLP/4937/2016)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro mateřské a základní školy. Ekocentrum Brniště má vyvinuto 14 vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ. Provoz těchto EVVo programů je bez dotační podpory ve ztrátě. O tyto programy je dlouhodobý velký zájem ze stran škol, zejména českolipského okresu.

RELAXAČNÍ A TVOŘIVÉ VEČERY 2 (Číslo projektu : OLP/4936/2016)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v lednu 2014, a která trvá dodnes. Nese název "Relaxační a tvořivé večery" a jde o aktivity s enviromentálním zaměřením pro celou rodinu. Mezi pravidelnou činnost s místní veřejností řadíme i 1 regionální akci zejména pro místní veřejnost, jejímž cílem je založení kynologického klubu v Brništi.

EKOKROUŽEK, AGROKROUŽEK 2 (Číslo projektu : OLP/3491/2016)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá do dnes.

ROK 2015

EKOKROUŽEK (Číslo projektu: OPL/1371/2015)

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a která trvá dodnes. Nese zažitý název „Ekokroužek“. Do této činnosti patří pravidelný kroužek pro místní děti zaměřený na ekologickou výchovu, tvořivé a relaxační „večery“ pro místní veřejnost, exkurze a výlety s environmentálním zaměřením pro celou rodinu a dopolední dílny pro celou rodinu.

ROK 2014

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE KULTURNÍ KRAJINA (Číslo žádosti: 0962.00/090913/CZ.4/1/06)

Partneři projektu:

        

Cílem projektu je vytvoření interaktivní naučné expozice o kulturní krajině Podralska. Tato expozice bude doplněním naučné herny ekologického informačního centra v Brništi. Hlavním cílem expozice je představit krajinu Podralska jako celek utvářený dlouhodobou činností člověka, témata k ochraně přírody a krajiny a vliv člověka na životní prostředí, kde žije a které tvoří.

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,  ERDF, ČESKO-SASSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A FONDU MALÝCH PROJEKTŮ ER NISA.
    

 

VÝUKOVÁ ZAHRADA EKOCENTRA BRNIŠTĚ (Číslo projektu: 100196287)

Partneři projektu: