Projekty

 

ROK 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Řemesla našeho regionu, přeshraniční setkávání/ Handwerke unserer Region, grenzüberschreitende Begegnungen, r.č. ERN-0151-CZ-01.03.2016

1.4. 2016 – 30. 12. 2016

 

PARTNEŘI PROJEKTU / PROJEKTPARTNER

Podralský nadační fond ZOD a MGH Neukirch e.V.

PROJEKT BYL PODPOŘEN

          

Více informací ZDE.  http://ern.cz/index.php?D=245

 

HLAVNÍ CÍLE  A  AKTIVITY PROJEKTU / HAUPTZIELE UND PROJEKTAKTIVITÄTEN

CZ

Projekt předložil 3 tematicky propojené a partnery spolupořádané kulturní akce, které podpořily setkávání lidí, setkávání dětí, mládeže a mezikulturní výměnu a dialog v příhraničním prostoru.

  1. Prázdninový týdenní workshop pro děti na téma poznávání tradičních řemesel (CZ-DE)

30.7 -5. 8. 2016

Každý den (7 dní) prázdninového workshopu pro děti bylo představeno 1 tradiční regionální řemeslo: keramika a hrnčíři, omítky a vymývání omítek, šperkařství, pekařství a cukrářství a výroba látek a tisk na látku, výroba mastí a olejů, pletení z pedigu a proutí, výroba věcí ze slámy a vlny.

 

2.            Dřevosochařské česko – saské sympozium (CZ-DE)

Sympozium Dřevosochání trvalo 5 dní a vyvrcholilo na akci Festival řemesel Brniště,  4CZ -4DE sochařů vyřezalo 5 dní před touto akcí sochy na zadané téma, díla dodělali v den akce Festival řemesel Brniště, návštěvníci je vyhodnotily a nejlepší 3 sochy byly odměněny. Všechny sochy zůstaly v majetku žadatele a budou umístěny do venkovního veřejného prostoru včetně všech pravidel publicity, aby je mohli vidět a obdivovat všichni návštěvníci Brniště.

3.            Festival řemesel Brniště (CZ-DE)

Festival řemesel Brniště přibližoval  tradiční řemesla regionu Podralsko a Hornolužicko široké veřejnosti. Jednou z hlavních cílových skupin akce byla rodina s dětmi.

Cílem všech akcí byla podpora kulturního dění, budování společné identity a upevnění dobrých vztahů lidí v příhraničním regionu. Jako prostředek k tomuto cíli bylo použito téma tradičních řemesel. Projekt tvůrčími aktivitami propojil obyvatele ERN všech věkových kategorií pro vzájemnou spolupráci.

Das Projekt umfasste 3 thematisch verknüpfte und von den Partnern gemeinsam veranstaltete kulturelle Aktionen, die die Begegnung  von Bürgern, Kindern und Jugendlichen sowie den interkulturellen Austausch und Dialog im grenznahen Raum förderten.

Einwöchiger Ferienworkshop für Kinder zum Thema Kennenlernen von traditionellem Handwerk (CZ-DE) 30.7. -5.8.2016

An jedem Tag des Ferienworkshops für Kinder wurde 1 traditionelles regionales Handwerk vorgestellt: Keramik und Töpferei, Verputzen und Waschputz, Schmuck, Bäckerei und Konditorei, Weberei und Textildruck, Herstellung von Salben und Ölen, Flechten mit Weide und Peddig, Herstellung von Dingen aus Stroh und Wolle

 

  1. Tschechisch-sächsisches Symposium der Holzbildhauer (CZ-DE)

Das Symposium Holzbildhauerei dauerte  5 Tage und gipfelte in der Teilnahme am Festival  Handwerke in Brniště.  4CZ -4DE Bildhauer modellierten an den 5 Tagen vor der Veranstaltung Plastiken zu einem vorgegebenen Thema, diese Werke bekamen beim Festival Handwerke in Brniště ihren letzten Schliff, die Besucher bewerteten sie und die besten 3 wurden prämiert. Alle Skulpturen blieben im Eigentum des Antragsstellers und werden auf dem öffentlichen Außengelände inklusive aller Publizitätpflichten platziert, damit diese von allen Besuchern in Brniště  gesehen und bewundert werden können.

  1. Festival Handwerke in Brniště (CZ-DE)

 

Das Festival Handwerke in Brniště stellte sich das Ziel, das traditionelle Handwerk in der Region Podralsko und Oberlausitz der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Zu den Hauptzielgruppen der Veranstaltung gehörten Familien mit Kindern.

Ziel aller Veranstaltungen war die Förderung kultureller Aktivitäten, die Entstehung einer gemeinsamen Identität und die Festigung positiver Beziehungen der Menschen in der Grenzregion. Als Mittel zur Erreichung dieses Ziels diente das Thema Traditionelles Handwerk. Das Projekt verband mittels schöpferischer Aktivitäten Bewohner aller Altersgruppen der Euroregion für künftige Kooperation.

 

PŘÍNOS PROJEKTU/ PROJEKTBEITRAG

Akce zprostředkovaly setkávání a vytváření vazeb mezi konkrétními lidmi přes hranice, podpořily výměny zkušeností a možnosti spolupráce přes hranice.

Společné aktuální téma, kterým bylo tradiční řemeslo, vytvořilo prostor k rozvinutí mezikulturního dialogu a hlavně přímé spolupráci a vytváření kontaktů mezi konkrétními lidmi (děti, rodiny, řemeslníci, organizátoři akce, umělci).

•             Dílčím výsledkem bylo prohloubení dlouhodobé spolupráce mezi PNF ZOD a MGH Neukirch e.V., které se obě snaží přispět k místnímu rozvoji, zvýšit nabídku volnočasových aktivit pro všechny generace.

•             Dílčím výsledkem bylo navázání dlouhodobých spoluprací nebo podpora stávající spolupráce mezi řemeslníky, organizátory akcí, výrobci regionálních produktů.

Cílovou skupinou projektu byla široká veřejnost, hlavně pak rodina s dětmi a děti, všichni ze společného regionu.

Dotační podpora umožnila zajistit kvalitní program, ukázat tradiční řemesla a místní výrobu regionu, umožnila kvalitní organizaci a materiálové zázemí, profesionální propagaci a v neposlední řadě podmínky k tomu, aby akce získaly mezinárodní rozměr.  Realizace akce Festival řemesel Brniště 2016 se díky tomu stala základem pro vznik budoucí každoroční tradice s potenciálem postupného budování celo-regionálního významu. Úspěšná realizace akcí i jejich propagace napomohla propagaci regionu a dokázala přivést návštěvníky ze širšího okolí a podpořit oblast vzdělávání i rozvoj cestovního ruchu.

Die Veranstaltungen vermittelten die Anknüpfung sozialer Kontakte zwischen konkreten Menschen über die Grenze hinweg, unterstützten Erfahrungsaustausch und grenzüberschreitende Kooperation.

Das gemeinsame aktuelle Thema, nämlich Traditionelles Handwerk, schuf Raum zur Entfaltung eines interkulturellen Dialogs und vor allem zur direkten Kooperation und dem Anknüpfen von Kontakten konkreter Menschen (Kinder, Familien, Handwerker, Organisatoren).

Das Projekt wandte sich an die breite Öffentlichkeit der gemeinsamen Region, insbesondere an Familien mit Kindern und an Kinder.

Die finanzielle Förderung erlaubte ein Programm hoher Qualität, die Präsentation des traditionellen Handwerks, gute Organisation und materielle Absicherung, professionelle Werbung und nicht zuletzt solche Bedingungen, die den Veranstaltungen eine internationale Dimension verliehen. Die Durchführung des Festivals Handwerke in Brniště 2016 legte damit den Grundstein für eine alljährliche Tradition, deren Bedeutung sich schrittweise auf die ganze Region ausbreiten kann. Eine erfolgreiche Realisierung der Veranstaltungen und ihrer Propagierung half auch, die Region bekannter zu machen, Besucher aus dem weiteren Umland anzuziehen sowie Bildung und Tourismusentwicklung zu fördern.

 

Enviromentální vzdělávací programy 2

Číslo projektu : OLP/4937/2016

Oblast podpory : Životní prostředí a zemědělství

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro mateřské a základní školy. Ekocentrum Brniště má vyvinuto 14 vzdělávacích programů pro MŠ a ZŠ. Provoz těchto EVVo programů je bez dotační podpory ve ztrátě. o tyto programy je dlouhodobý velký zájem ze stran škol, zejména českolipského okresu. Cílem tohoto projektu je prostředky na materiál a externí odborné lektory podpořit jejich dlouhodobé fungování a provoz.

 

Relaxační a tvořivé večery 2

Číslo projektu : OLP/4936/2016

Oblast podpory : Životní prostředí a zemědělství

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní veřjnost, která se v Bništi začala rozvíjet v lednu 2014 a která trvá dodnes. Nese název "relaxační a tvořivé večery"jde o aktivity s enviromentálním zaměřením pro celou rodinu.Mezi pravidelnou činnost s místní veřejností řadíme i 1 regionální akci zejména pro místní veřejnost, jejímž cílem je založení kynologického klubu v Brništi.

Cíle:

 

 

 

Ekokoružek, agrokroužek 2

Číslo projektu : OLP/3491/2016

Oblast podpory : Životní prostředí a zemědělství

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy a osvěty pro místní mládež, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a trvá do dnes.

Cílová skupina :

místní veřejnost (region Podralsko)

Cíle:

 

ROK 2015

Ekokroužek

ČÍSLO PROJEKTU: OPL/1371/2015

Popis projektu

 

Cílem projektu je udržení dlouhodobé činnosti ekologické výchovy pro místní veřejnost, která se v Brništi začala rozvíjet v březnu 2013 a která trvá dodnes. Nese zažitý název „Ekokroužek“. Do této činnosti patří pravidelný kroužek pro místní děti zaměřený na ekologickou výchovu, tvořivé a relaxační „večery“ pro místní veřejnost, exkurze a výlety s environmentálním zaměřením pro celou rodinu a dopolední dílny pro celou rodinu.

Cílovou skupinou této ekologické výchovy a osvěty jsou:

-děti z Brniště a přilehlých vesnic

-rodiny s dětmi

-místní veřejnost (region Podralsko)

Ekocentrum v Brništi je svou činností zaměřeno v prvé řadě na osvětu v oblasti ochrany životního prostředí, krajiny a zemědělství, environmentální vzdělávání pro školy a mateřské školy z regionu a Libereckého kraje, podporu komunitního života v Podralsku, vedení diskuze celospolečenských témat a problémů v Mikroregionu Podralsko, další vzdělávání dospělých a pedagogů, přeshraniční spolupráci s německými organizacemi zabývajícími se EVVO a ochranou přírody, nebo budováním kulturních a společenských hodnot.

 

Cíle projektu

Obecné cíle

-podpora komunitního života

-výuka starým tradičním činnostem, zvykům a předávání zkušeností

-poznávání přírody, zvířat a krajiny

-učení se poznatků o nás samých

-učení se v autentickém prostředí přírody

-mezigenerační propojování a spolupráce

-učení se odpovědnosti a vytváření společného veřejného prostoru

-mimoškolní forma vzdělávání; komunikace, edukace, zážitková pedagogika

-učit se získávat poznatky o krajině, tradicích, vlivu člověka na prostředí, kde žije, umění, o sobě a své rodině –

-učit se spolu s druhými, efektivní spolupráce a komunikace, vzájemná pomoc, konstruktivní řešení konfliktů při společné práci, hledání společného řešení a umění spolutvořit a spolu žít

-kulturní rozhled a rozvoj estetického cítění, rozvoj schopnosti vážit si projevů, kultury a dalších tvůrčích projevů člověka

Konkrétní cíle

realizovat program pro „Ekokroužek“ dle navrženého časového harmonogramu pro školní rok 2014/2015. Pro tento školní rok akcentujeme 2 hlavní témata:

-životní prostředí, odpady

-poznávání krajiny a životního prostředí, kde bydlíme (přírodní i kulturní zvyky a tradice)

ROK 2014

Projekt "Expozice"

Základní informace o projektu "Interaktivní expozice kulturní krajina".
ČÍSLO ŽÁDOSTI: 0962.00/090913/CZ.4/1/06

 

PARTNEŘI PROJEKTU:

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD
PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum
 
        

 

Hlavní cíle:

- Cílem projektu je vytvoření interaktivní naučné expozice o kulturní krajině Podralska. Tato expozice bude doplněním naučné herny ekologického informačního centra v Brništi. Hlavním cílem expozice je představit krajinu Podralska jako celek utvářený dlouhodobou činností člověka, témata k ochraně přírody a krajiny a vliv člověka na životní prostředí, kde žije a které tvoří.

- Slavnostní otevření expozice.

- Návštěvy expozice školními skupinami z ČR a DE .

- Malý mezinárodní workshop pro děti z ekokroužků českého a německého.

 

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,  ERDF, ČESKO-SASSKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE A FONDU MALÝCH PROJEKTŮ ER NISA.


    

 

 

Projekt "Výuková zahrada Ekocentra Brniště"

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

ČÍSLO ŽÁDOSTI: 100196287

PARTNEŘI PROJEKTU:

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP002: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  mit deutsch - tschechischem Informations- und Begegnungszentrum