Nabídka Ekocentra

Akce pro děti i dospělé

Ekokroužek - Kroužek poznávání přírody

Ekokroužek je primárně určen dětem na prvním stupni ZŠ. Otevírá dětem ekologická témata hravou formou, učí je aktivnímu přístupu k životnímu prostředí a odpovědnosti za své chování k přírodě. Poznáváním přírody, okolí našeho domova, životním prostředím, krajinou, stejně jako poznáváním nás samých, naší kultury, zvyků, tradic a zemědělství se snažíme v dětech upevnit vztah k domovu. Učení je doplněno výtvarnými i pohybovými aktivitami. V rámci ekokroužku jsou pořádány také exkurze, kdy se doprava řeší autobusem.

Relaxační a tvořivé večery - Krásy tvoření (nejen) z recyklace

Relaxační a tvořivé večery jsou určeny dospělým, kteří mají chuť se setkávat s přáteli a přitom si něco zajímavého vytvořit nebo se něco dozvědět. Témata budou různá a rozmanitá. Čas není závazný. Od 16 do 18hod můžete kdykoli přijít a zase odejít, podle svých možností. Konají se jednou za 14 dní ve středu v Ekocentru, není-li  uvedeno jinak.

Semináře pro pedagogy

Přírodovědně-pedagogické semináře pro vychovatele a pedagogy. Na konci každé akce, bude účastníkům předán certifikát.

Výukové programy pro MŠ, 1. a 2. st, ZŠ

Programy rozvíjejí vztah k místům, kde žijeme. Kladou důraz na pochopení vlivu člověka na životní prostředí a zapojují děti do ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství našeho kraje.
Součástí všech programů jsou také tvořivé, pohybové a prožitkové činnosti.
Aktivity v rámci česko-německé spolupráce budují v dětech respekt a pochopení jiných kultur, ale především myšlenky sdíleného přírodního bohatství. Rozvíjejí klíčovou kompetenci občanskou, stejně jako kompetenci řešení problémů, korespondují s výchovnými cíli v průřezových tématech „Osobnostní a sociální výchova“, „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“, „Multikulturní výchova“ a samozřejmě „Environmentální výchova“.